Tietosuojaseloste

LÄÄKÄRIASEMA ASLAK TIETOSUOJASELOSTE

1.
REKISTERINPITÄJÄ

Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry,
Y-tunnus 1616141-5, Lentoasemantie 42 a, 99600 Sodankylä

2.
YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Lääkäriasema Aslak, 016-610 112

3.
REKISTERIN NIMI

Lapin Pelastushelikopterin Tuki
ry/Lääkäriasema Aslak potilasrekisteri

4.
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn esisijaisena perusteena on Lääkäriasema Aslakin potilaan ja Lääkäriasema Aslakin välinen
asiakassuhde, potilaan suostumus, potilaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä
seuraavissa käyttötarkoituksissa: potilaiden
tutkimusten ja hoidon suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta sekä asiakassuhteen ylläpito ja seuranta, terveydenhuoltopalveluiden tuottaminen ja niistä raportointi yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille hoidon
seuranta ammatillisen kehittymisen perusteella ja hoidollisen laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi ja mittaamiseksi, rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja tilastointi, laskutus ja perintä sekä muut rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämät tehtävät, potilaiden informoiminen Lääkäriasema Aslakin palveluista, potilaalle tarkoituksenmukaisten tarkastusten ja hoitotoimenpiteiden arvioiminen ja niistä tiedottaminen (potilaan suostumuksella).

Lisäksi potilaiden yhteistietoja voidaan käyttää asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyden kartoittamiseksi sekä mielipidekyselyiden toteuttamiseksi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Perustiedot

Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, ammatti, potilaan nimeämä lähiomainen/alaikäisen potilaan huoltajat. Merkintä siitä, salliiko potilas tietojen tallentamisen. Lääkäriasema Aslakin yhteiseen rekisteriin ja suostuuko potilas tietojen luovuttamiseen hoitosuhteen niin vaatiessa lääkäriasema Aslakissa toimivien terveydenhuollon ammattihenkilöiden välillä. Perustiedoissa on lisäksi potilaan antamat suostumukset tietojen käsittelyyn ja luovutukseen liittyen.

Työnantajatiedot
(työterveyshuollon asiakkaat)

Lisäksi työterveyshuollon asiakkaiden osalta on tietoina; työnantaja, toimipiste, ammattinimike, työnantajan
vakuutusyhtiötieto ja muut työsuhdetiedot.

Kertomustiedot

Potilaan hoidon kannalta eri terveydenhuollon ammattilaisten käytössä on välttämättömät terveydentilatiedot, joita ovat mm. potilaskertomukset, lähetteet, lausunnot ja lomaketiedot sekä potilaan toimittamat terveystiedot.

Tutkimusrekisterit

Laboratorio-, kuvantamis- ja muut
tutkimustiedot.

 

Muut
hoidon kannalta välttämättömät tiedot

Fysioterapiaan ja työfysioterapiaan liittyvät
tiedot sekä työnantajaa koskevat tiedot.

 

Ajanvaraustiedot

Asiakas, päivä, ajankohta, paikka ja
kenelle aika on varattu.

Laskutustiedot

Hoitoa ja tutkimuksia koskevat laskutustiedot.
Hoitoon liittyvät maksajatiedot.

6.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Potilaan tai alaikäisen lapsen huoltajan ilmoittamat tiedot, tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.

Työterveyshuoltosopimuksissa olevien henkilöiden perustiedot, työpaikan yhteystiedot sekä niitä koskevat muutokset.

Muista terveydenhuoltolaitoksista suostumuksella saadut tiedot.
Muulta toimintayksiköltä saadun lähetteen perusteella tai ostopalvelusopimukseen perustuen laskutuksen oikeellisuuden tarkistamiseksi tarvittavat tiedot.

7.
TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN

Potilastietoja voidaan luovuttaa potilaan yksilöidyllä suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen nojalla.

Yhteisrekisteri

Liittyminen yhteisrekisteriin tapahtuu potilaan suostumuksella. Potilas voi milloin tahansa perua luvan hänen hoitoonsa osallistuvien oikeudesta yhteisrekisterin käyttöön hänen tietojensa osalta.

Potilastietojärjestelmässä olevat potilastiedot jakaantuvat työterveyshuollon rekisteriin ja yksityisasiakasrekisteriin.

Järjestelmästä ei luovuteta tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

8.
REKISTERIN SUOJAAMISEN PERIAATTEET

Mahdolliset paperiset arkistot säilytetään lukitussa tilassa. Digitaalisesti tallennettuihin tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

9.
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Potilaalla on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti. Tarkastustiedot luovutetaan potilaalle kirjallisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

10.
TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Tarkastuspyynnöt ja oikaisuvaatimukset on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.